INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
se sídlem Studentská 1030, 43801 Žatec
IČO: 477 868 25
tel: +420 415 740368, e-mail: zus@zuszatec.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ: 364 53, email: gdpr@vladar.cz, tel. +420 353 399 708

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje žáků školy a jejich zákonných zástupců pro účely zajištění výuky dle Školského zákona a pro činnosti s výukou související. Dále správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro účel plnění pracovněprávních smluv a osobní údaje smluvních dodavatelů/poskytovatelů služeb pro účely plnění jednotlivých smluvních vztahů. Dále správce zpracovává osobní údaje na základě právních předpisů v oblasti účetnictví a archivuje osobní údaje podle zákona o archivnictví.

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Oprávněným zájmem správce je prezentace jeho vlastní činnosti a zajištění řádného chodu školy a dostatečné úrovně kvality výuky.

5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Správce může osobní údaje předat příjemcům při plnění povinnosti podle zvláštního právního předpisu. Osobní údaje zaměstnanců mohou být předány zpracovateli (např. mzdové a účetní firmě), osobní údaje žáků mohou být předány například pořadatelům soutěží.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Po dobu studia u žáků a zákonných zástupců, po dobu trvání pracovní smlouvy u zaměstnanců či smlouvy s dodavateli a smluvními partnery a následně v archivačních lhůtách podle zvláštních právních předpisů.

7. Poučení o právech subjektů údajů

• Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
• Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
• Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést protizpracování námitku.
• Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
• Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
• Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

8. Poskytování osobních údajů:

• Poskytnutí osobních údajů za účelem studia je vyžadováno právními předpisy.
• Na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce, vztahující se k vyučování.
• Souhlas může být kdykoliv odvolán.
• V souladu s právními předpisy.
• Možnost odvolání souhlasu.